Movares
Shared Space

Shared Space

Shared Space is een ontwerpfilosofie die uitgaat van het ontwerp van de verkeersruimte als verblijfsruimte. Hierbij is veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, waarbij terughoudend wordt omgegaan met verkeerstechnische en juridische instrumenten.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de historie, identiteit en context van de verkeersruimte om het gedrag van de verkeersdeelnemer te sturen. Door juist niet iedere modaliteit een apart plekje te geven, maar ze te mengen, ontstaat interactie tussen deze modaliteiten waardoor ze hun gedrag op elkaar afstemmen hetgeen uiteindelijk de verkeersveiligheid verhoogt.

Ook bij Shared Space geld dat dit niet maar zo overal kan worden toegepast. Een goede analyse van het verkeersbeeld is noodzakelijk om af te wegen of en in welke mate Shared Space toegepast kan worden.

Movares helpt u graag om de mogelijkheden voor toepassing van Shared Space te onderzoeken en uiteindelijk te ontwerpen. Wij kijken daarbij niet alleen naar de ongevalcijfers van de afgelopen jaren, maar vormen – door middel van het betrekken van belanghebbenden – ook een beeld van de verkeersveiligheidsbeleving: een belangrijk aspect van Shared Space. Door middel van het monitoren van de ongevallen en de verkeersveiligheidsbeleving zijn wij bovendien in staat om een gedegen evaluatie van de genomen maatregelen uit te voeren.