Movares
Parkeerbeleid

Parkeerbeleid

In een stedelijke omgeving is parkeren een belangrijk thema. Bewoners hebben behoefte aan parkeerruimte om hun auto thuis te kunnen parkeren. Daarnaast willen bezoekers met een auto ook van de aanwezige parkeerruimte gebruik maken om bij hun bestemming te kunnen parkeren. In veel steden is de ruimte om te parkeren beperkt. Het parkeerbeleidsplan heeft als doel de vraag naar en het aanbod van parkeerruimte op elkaar af te stemmen, zodat de schaarse ruimte optimaal wordt benut.

Voor het afstemmen van vraag en aanbod zijn strategische keuzes nodig. Een parkeerbeleidsplan heeft als doel om voor de komende jaren een heldere richting te geven aan de parkeervraagstukken die aan de orde komen. De keuzes die in een  parkeerbeleidsplan worden gemaakt vormen een kader om maatregelen te treffen voor een betere leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid.

Belangrijk is dat bij de totstandkoming van het parkeerbeleid de parkeerbehoeften van de verschillende doelgroepen worden afgewogen.
Het vele werk dat de klant bij het opstellen van een parkeerbeleidsplan ondervindt willen wij graag uit handen nemen.

Door een goed op elkaar afgestemd stappenplan kan AGV-Movares en haar adviseurs snel en effectief tot een dergelijk plan komen. Onze verkeerskundige, financiële, adviseurs stellen een goed beleidplan op waarvan de financiële effecten in verschillende scenario’s (ruimtelijk en financieel) inzichtelijk worden gemaakt op uw wensen. Onze aanpak is doelmatig, rechtmatig  en integraal, afstemming en behalen van overeenstemming  met opdrachtgevers en bewoners staan in onze visie voorop. De klant is tevreden met onze aanpak en adviezen.