Movares
Beleidsadvisering

Beleidsadvisering

Het openbaar vervoer in Nederland wordt georganiseerd op basis van de Wet Personenvervoer (Wp2000). Hierin is aangegeven dat de provincies en stadsregio’s verantwoordelijk zijn voor het regionale- en lokale openbaar vervoer.  Het Rijk is dit voor het hoofdrailnet. 

De wet biedt voldoende ruimte voor de regionale invulling van deze taak.

Een dergelijk proces start met het evalueren van het bestaande openbaar vervoerbeleid. In hoeverre zijn bestaande beleidsdoelen gerealiseerd en in hoeverre zijn deze doelen nog steeds actueel? Zijn er interne of externe ontwikkeling die er toe leiden dat het beleid aangepast moet worden? Hierbij is het van belang diverse interne en externe partijen te betrekken.  Op basis van de resultaten van de evaluatie wordt gestart met het opstellen van de uitgangspunten voor een nieuwe aanbesteding.

Hierbij gaat het onder andere om vragen zoals:
• Wie draagt de opbrengstverantwoordelijkheid?
• Welke rol heeft de overheid bij het bepalen van het lijnennetwerk en de dienstregeling?
• Wat is de omvang van het vervoergebied?
• Hoe krijgen we zo veel mogelijk inschrijvers?

Het beantwoorden van deze vragen is van groot belang voor de verdere invulling van het aanbestedingstraject. AGV-Movares heeft ruime ervaring met het doorlopen van dit soort trajecten en is dan ook uitstekend in staat u te ondersteunen weloverwogen keuzes te maken in dit proces.
Uiteindelijk krijgen de keuzen vorm in een concept programma van eisen. Nadat hier inspraak op heeft plaatsgevonden en eventuele wijzigingen zijn doorgevoerd ontstaat een definitief PvE. Dit vormt het uitgangspunt voor het bestek.