Movares
Probleemverkenning N264

Probleemverkenning N264

Uden | 2009
Provincie Noord-Brabant | Verkeersveiligheid , Omnitrans , Lucht- en geluidkwaliteit

In opdracht van de provincie Noord Brabant heeft AGV-Movares een verkenning uitgevoerd naar de problematiek die zich voordoet op de N264, tussen de aansluiting bij Uden (A50) en de rotonde met de N277 (Middenpeelweg).
Omschrijving:

De verkeersdruk op de N264 neemt toe. Uit tellingen blijkt dat de prognose cijfers die in 2002 voor 2015 zijn gemaakt, nu al worden gehaald. De verkeerstoename op de A50, de ruimtelijke ontwikkelingen in Uden en omliggende gemeenten zijn hier mede oorzaak van. Verder neemt de verkeersonveiligheid op de N264, tussen de aansluiting Volkel en de N277, toe.

In het Brabants MIT 2009-2013 is opgenomen dat er een verkenning dient te worden uitgevoerd naar de problematiek van de verkeerstoename. De verkenning bestaat in hoofdlijnen uit een eerste probleemverkenning, een inventarisatie en een probleemanalyse. Na de verkenningsfase volgen de planstudie en uiteindelijk de realisatiefase.

De verkenning is gericht op de noodzaak tot aanpak van de problematiek en de aard van de oplossingsrichting(en). Voor de N264 moet de verkenning derhalve inzicht geven in de verkeerstoename op de N264 alsmede in de consequenties hiervan op het gebied van de verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid en leefbaarheid (lucht- en geluidsoverlast). Tot slot moeten globaal oplossingsrichtingen aangedragen worden. De verkenning richt zich op het tracé van de N264 tussen de aansluiting op de A50 en de N277 en heeft een lengte van ruim 10 kilometer.