Movares
Netwerkanalyse 2015 Noord-Brabant

Netwerkanalyse 2015 Noord-Brabant

's-Hertogenbosch | 2010
Provincie Noord-Brabant | Ketenmobiliteit , Netwerk optimalisatie , Openbaar vervoer

In het kader van de actualisatie van de OV-visie van de provincie Noord-Brabant is een Netwerkanalyse voor 2015 gemaakt. Hierin is samen met de regio's onderzocht hoe het netwerk van stads- en streeklijnen verder geoptimaliseerd kan worden, en wat dat voor gevolgen heeft voor de reizigers en voor de provincie.
Omschrijving:

In het huidige OV-beleid speelt het Basis Voorzieningen Niveau (BVN) een belangrijke rol. In het BVN is de ondergrens voor het voorzieningenniveau vastgelegd (sociale functie). Hierin is vastgelegd welke kernen welk niveau van voorzieningen krijgen op het gebied van loopafstanden, frequenties en venstertijden. Omdat hierdoor een groot deel van het budget wordt vastgelegd, bepaald dit ook de ruimte die overblijft om te investeren in HOV-lijnen en Doorstroomassen, die ook een functie hebben voor het bereikbaar houden van de steden. De Netwerkanalyse verkent de kosten en opbrengsten van het huidige netwerk op het niveau van verbindingen en knooppunten, rekent mogelijke optimalisaties door maar berekent ook de gevolgen van het BVN en mogelijke optimalisatie daarvan.Vraag van de klant:

De resultaten van de Netwerkanalyse 2015 geven nuttige informatie voor het verdere proces van de actualisatie van de OV-visie, maar ook voor de Tussenbalans BVN. Daarnaast is het de bedoeling dat de Netwerkanalyse mogelijkheden aan draagt voor optimalisatie, wanneer door het Rijksbeleid eventueel het OV in de toekomst efficienter moet worden.Uitgevoerde werkzaamheden:

In samenwerking met de regio's West, Midden en Oost (voorlopig nog met uitzondering van het SRE-gebied) zijn in een aantal werkateliers ideeen en mogelijkheden voor optimalisering opgesteld. In een aantal concrete cases zijn een aantal van deze ideeen verder uitgewerkt. In een aantal varianten wordt het effect van deze oplossingsrichtingen voor het hele netwerk doorvertaald in opbrengsten en kosten:

  • variant 0 Referentie 2015 - het huidige netwerk
  • variant 1 BVN volledig - volledig laten voldoen aan het huidige BVN
  • variant 2 optimalisatie binnen het BVN
  • variant 3 optimalisatie waarbij ook wordt afgeweken van het BVN


De resultaten zullen worden geraporteerd aan de provincie en aan de regio´s.