Movares
Mobiliteitsvisies

Mobiliteitsvisies

Een mobiliteitsvisie beschrijft het huidige verkeerssysteem: hoe zit het in elkaar en hoe functioneert het? Daarnaast beschrijft het de voorziene ontwikkelingen, de effecten hiervan op het verkeersysteem en de daaruit voortvloeiende consequenties op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Het belangrijkste onderdeel van een mobiliteitsvisie betreft echter het bieden van handvatten om sturing te geven aan het verkeersbeleid: hoe moet met de uiteenlopende ontwikkelingen worden omgesprongen om de kwaliteit op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te waarborgen. Het spanningsveld dat tussen deze drie aspecten aanwezig is en moet worden gemanaged, moet centraal staan in het bereikbaarheidsplan. Immers, ontwikkelingen hebben tot gevolg dat wegen zwaarder worden belast: hoe kan dan toch de bereikbaarheid gewaarborgd blijven, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de omgeving, zich uitend in veiligheid en leefbaarheid. De mobiliteitsvisie biedt hiervoor de kaders. Uiteraard betekent dit dat keuzes moeten worden gemaakt. De keuzes en motiveringen staan eveneens in de mobiliteitsvisie, waardoor het maken van een gedegen belangenafweging altijd mogelijk is.

De mobiliteitsvisie zoals Movares deze voor ogen heeft, stelt de gebruiker centraal en niet de modaliteiten (vervoerwijzen). Door een goede afstemming van de modaliteiten op de wensen van de gebruiker en de modaliteiten onderling kan een optimaal verkeers- en vervoerssysteem ontstaan. Met deze doelstelling wordt de bereikbaarheid gerealiseerd vanuit de thema’s leefbaarheid en verkeersveiligheid, tezamen vormen zij het verblijfsklimaat. Dit betekent dat wanneer in de toekomst beleidsbeslissingen moeten worden genomen, het effect op de leefbaarheid en verkeersveiligheid steeds vooraan in de belangenafweging staan. Andersom geldt echter ook dat een goede bereikbaarheid bijdraagt aan een goed leefklimaat. De onderstaande figuur symboliseert deze dubbele visie op bereikbaarheid.

Mobiliteitsvisie zijn er op verschillende niveaus, uiteraard hebben we allemaal te maken met het landelijk beleid, zoals verwoord in de Nota Mobiliteit 2005. Decentrale overheden kennen daarnaast de Provinciale beleidsplannen, regionale beleidsplannen en gemeentelijke beleidsplannen (PVVP’s, RVVP’s, GVVP’s).

Movares Mobiliteit is uitstekend in staat om samen met u en de gebruikers te komen tot een gedegen visie op het verkeersbeleid, waarbij wij de vraagstukken integraal benaderen. Onder andere de ruimtelijke kant en de milieu-aspecten (lucht en geluid) kunnen wij uitstekend integreren binnen uw visie.

Uiteraard hebben wij ook de kennis en kunde in huis om deze plannen te ondersteunen met verkeerscirculatieplannen en uitwerkingsplannen voor verschillende modaliteiten en doelgroepen, onder andere: fietsbeleidsplannen, openbaar vervoerplannen, bereikbaarheidsplannen voor hulpdiensten, parkeerbeleid en beleid gericht op minder validen.

Het resultaat van onze visie bundelen wij in één map, waarbij verschillende uitwerkingsdelen afzonderlijk van elkaar kunnen worden vervangen, zonder dat het gehele beleidsplan hoeft te worden aangepast. Op deze wijze bieden wij een flexibel, toekomstvast beleidsplan aan dat als paraplunota fungeert.

Bereikbaarheidsvisie A325
Bereikbaarheidsvisie A325
AGV-Movares stelt in opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen de bereikbaarheidsvisie A325 op.... Lees meer